Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING

Hierbij worden alle leden en donateurs van korfbalvereniging Tiel ’72 uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op

MAANDAG 23 OKTOBER 2017 – AANVANG 19.30 UUR

LET OP :De vergadering vindt plaats in het clubgebouw van rugbyvereniging De Scrumboks

Iedereen die op de vorige vergadering aanwezig was, krijgt automatisch de notulen van de vergadering.

Het financiële verslag kan vanaf maandag 16 oktober a.s. worden opgevraagd. (h.dusamos@gmail.com).

Met vriendelijke groet, Hanneke Dusamos (0344-634665)

VOORLOPIGE AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 oktober 2016
 4. Financieel verslag

5a. Verslag kascontrolecommissie

5b. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie

 1. Dechargeverlening penningmeester
 2. Begroting 2017 – 2018 (contributievoorstel, zie bijlage)
 3. Functiewisselingen commissies en bestuur
  8a. Commissies
  8b. Bestuur ( geen)

PAUZE

 1. Uitloting rentevrije lening
 2. Voortgang renovatie en uitbreiding 1everdieping ( toelichting op ALV)
 3. Mededelingen bestuur  (zie toelichting)
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Toelichting bij punt 11 (Alle beslispunten worden op de ALV toegelicht)

11a Veldverkleining

Het bestuur vraagt toestemming om € 3150,- te investeren om de belijning en grondpotten  van de drie kunstgrasvelden aan te laten passen naar drie wedstrijdvelden van 20 bij 40 meter. ( zie bijlage)

11b Uitbreiding zonnepanelen

Het bestuur vraagt toestemming om € 1000,- te investeren in uitbreiding van de zonnepanelen op het dak van het clubhuis.

11c Aanschaf rolgordijnen in kantine

Het bestuur vraagt toestemming om € 2633,- te investeren in rolgordijnen in de kantine. (zie bijlage)

11d Aanschaf meubilair kantine

Het bestuur vraagt toestemming om € 6300,- te investeren in meubilair in de kantine. (zie bijlage)

11e Voorstel tekst bij wijziging lidmaatschap.

Bij een langdurige blessure of ziekte is het toegestaan om het ‘spelend’ lidmaatschap om te zetten in een `steunend` lidmaatschap. Het verzoek moet worden ingediend bij de ledenadministratie ( leden@tiel72.nl). Bij hervatting van de training en/of competitiedeelname wordt het `steunend` lidmaatschap weer omgezet in `spelend` lidmaatschap.

11F Voorstel tekst bij beëindigen Lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per mail naar de ledenadministratie : leden@tiel72.nl .  Zodra u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen wordt uw verzoek in behandeling genomen.

Bij  een opzegging aan het einde van het verenigingsjaar geldt een opzegtermijn van 30 dagen (opzegging voor 1 juni van het lopende jaar). Indien er tussen 1 juni en 30 juni wordt opgezegd , zal tot en met  september contributie verschuldigd zijn.

Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar ( na 30 juni en voor 1 juni van het jaar daarop) zal tot het einde van het verenigingsjaar contributie verschuldigd zijn en blijft het lid verbonden aan de vereniging tot het einde van het verenigingsjaar. In geval van medisch advies of verhuizing ( buiten de Gemeente Tiel) wordt bij opzegging van het lidmaatschap een opzegtermijn van drie maanden in acht genomen, vanaf het moment van binnenkomst van de opzegging.

Het lidmaatschap is altijd voor een verenigingsjaar.  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop.

11G Uitleg over wijzigingen ophalen oud papier per 1 januari 2018 ( zie bijlage)

11H Goedkeuring arbitrageplan. (zie bijlage)

11I  Voorstel tekst voor spandoek van 15 meter.(zie bijlage)